Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

Accés

Per a poder accedir al Màster Universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un d’expedit per una institució d’educació Superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

No obstant això, podran accedir-hi els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense la necessitat de l’homologació dels seus títols quan la Universitat comprovi que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor del títol, per a l’accés als ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ en possessió de la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments del màster.

Per les seves característiques formatives, el màster està dirigit a professionals (graduats, diplomats o llicenciats) en ciències de la salut. Si una persona interessada en cursar el màster no pot acreditar la seva formació en ciències de la salut, la seva sol·licitud d’ingrés serà valorada per la comissió del màster per tal de decidir-ne la idoneïtat.

La comissió del màster s’encarregarà de valorar el perfil de cada preinscrit i decidir si el candidat compleix els requisits en quant a formació prèvia i motivació per a cursar el màster.