Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

Objectius i competències

Bàsiques (Annex I apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010) 

B01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

B02 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

B03 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

B04 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

B05 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. 

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Generals 

CG1 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG2 Realitzar de manera eficaç treball cooperatiu en equips nacionals i / o internacionals.

CG3 Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

CG4 Aplicar les tecnologies d'informació i de computació en relació als elements específics de Simulació.

 

Específiques

CE1 Identificar i analitzar els elements característics de la Simulació clínica i la seguretat del pacient per a la seva aplicació assistencial i / o docent.

CE2 Dissenyar i desenvolupar projectes on la Simulació clínica sigui un instrument que garanteixi la bona pràctica a través d'entrenar el desenvolupament de competències clíniques i no clíniques en estudiants i / o professionals

CE3 Utilitzar la Simulació clínica, en el marc de la Seguretat del pacient, per a la millora de la qualitat assistencial i docent mitjançant la resolució de problemes i l'anàlisi crítica.

CE4 Establir una comunicació eficaç oralment i per escrit sobre temes de Seguretat del pacient, adaptant-se a l'auditori i utilitzant recursos que facin més eficaces les produccions orals.

CE5 Fonamentar propostes de Simulació clínica en la formació o desenvolupament de professionals de la salut o en la millora de la Seguretat del pacient, a través de l'elaboració d'un projecte de recerca.